Banki

Ubezpieczenie Turystyczne N26 Versus Revolut

Mogę otrzymywać prowizję za polecenie produktów finansowych, ale nie wpływa to na moje opinie. Więcej.

Oferty bankowe coraz częściej wykraczają poza standardowy zakres usług. Banki prześcigają się w oferowaniu bardziej zaawansowanych, ciekawszych, przydatniejszych usług, w tym ubezpieczeń podróżnych.

W dzisiejszym artykule skupię się na porównaniu ubezpieczeń turystycznych oferowanych przez dwa banki cyfrowe – N26 i Revolut. Zbadam, jakie kluczowe różnice dzielą te dwie oferty, przyjrzę się zakresowi ochrony, limitom oraz kosztom. Czy N26, podążając bardziej tradycyjną ścieżką w swoim podejściu do ubezpieczeń turystycznych, wyprzedza Revolut? Czy Revolut, kształtując nowe standardy w dziedzinie ochrony podczas podróży, spełnia potrzeby podróżników? Odpowiedź poniżej.

Jak Działają Ubezpieczenia?

Do października 2023 roku dostawcą ubezpieczenia w ramach pakietów N26 i Revolut była firma Allianz. Od 3 października Revolut zmienił jednak swojego ubezpieczyciela i obecnie wszyscy nowi i obecni klienci są ubezpieczani przez Cover Genius, właściciela platformy XCover. Dostawcą ubezpieczenia dla N26 wciąż pozostaje Allianz. 

Ubezpieczenia w obu firmach są aktywne od momentu aktywowania jednego z płatnych planów: Premium, Metal lub Ultra w Revolucie oraz You lub Metal w N26. Ubezpieczenia włączają się automatycznie, o ile spełnione są warunki ubezpieczenia, co oznacza, że nie trzeba informować banków o planowanym wyjeździe. 

Kto Jest Objęty Ubezpieczeniem?

Revolut

Ubezpieczeniem w Revolucie objęte są osoby pełnoletnie, które posiadają płatny plan Premium, Metal lub Ultra i są mieszkańcami strefy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a ich miejsce zamieszkania jest zgodne z adresem zarejestrowanym w Revolucie. Aby podróżny został objęty ubezpieczeniem, wyjazd musi spełniać definicję podróży, czyli musi się odbywać co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania lub za granicą i nie może być dłuższy niż 90 dni. Ubezpieczeniu nie podlegają również podróże służbowe oraz podróże w celach zdrowotnych.

Według ankiety, przeprowadzonej na zlecenie Rankomat.pl, tylko co czwarty Polak wykupuje ubezpieczenie turystyczne za każdym razem, gdy wyjeżdża za granicę.

N26

W przypadku N26 ubezpieczeniem również są objęte osoby pełnoletnie, które posiadają konto You lub Metal w N26. Miejsce zamieszkania, czyli miejsce stałego pobytu do celów prawnych i podatkowych musi być zgodne z adresem zarejestrowanym w N26. Aby podróżny mógł skorzystać z ubezpieczenia, wyjazd również musi spełniać definicję podróży, czyli odbywać się co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania lub za granicą i nie może przekroczyć 90 dni. Ubezpieczone nie są podróże w celach zdrowotnych, natomiast inaczej niż w przypadku Revoluta, z ubezpieczenia nie są wykluczone podróże służbowe. 

Rodzina

W obu bankach ubezpieczeniem są objęci także członkowie rodziny. W Revolucie za członka rodziny uznawane jest dziecko do 17. roku życia (także pasierb, dziecko adoptowane lub w trakcie adopcji) oraz małżonkowie lub partnerzy, jeśli mieszkają z właścicielem konta co najmniej od 12 miesięcy. Osoby uprawnione muszą odbywać wspólną podróż.

W N26 za beneficjenta ubezpieczenia uznaje się małżonka lub pełnoletnią osobę mieszkającą z właścicielem konta od co najmniej roku oraz dziecko do 25. roku (także pasierba, dziecko adoptowane lub w trakcie adopcji), które posiada status ucznia lub studenta, pod warunkiem, że odbywają wspólną podróż. 

PlatformaRevolutN26
PlanPremium, Metal lub UltraYou lub Metal
Koszt/ mcPremium – 33,99 zł/ mcMetal – 55,99 złUltra – 210 złYou – 9,90 euroMetal – 16,90 euro
Uprawnieni do UbezpieczeniaPełnoletni mieszkaniec strefy EOG; miejsce zamieszkania zgodne z adresem w RevolutOsoba pełnoletnia; miejsce zamieszkania zgodne z adresem w N26
Definicja PodróżyPodróż za granicę lub min. 100 km od miejsca zamieszkania; wykluczone podróże służbowe i zdrowotne; maks. 90 dniPodróż za granicę lub min. 100 km od miejsca zamieszkania; wykluczone podróże zdrowotne; maks. 90 dni
Osoba Towarzyszącadziecko do 17. roku życia (plany Premium, Ultra, Metal), małżonek lub konkubent (plany Metal i Ultra)dziecko do 25. roku życia, o ile jest uczniem lub studentem, małżonek lub współlokator

Jaki Jest Zakres Ubezpieczenia?

Revolut

W ramach ubezpieczenia W Revolucie, użytkownicy oraz ich rodziny mogą liczyć na opiekę medyczną do kwoty 10 milionów euro, a także pomoc stomatologiczną do 300 euro. Przy tym, w przypadku opieki stomatologicznej konieczny jest udział własny w wysokości 10%. Dodatkowo, w ramach ubezpieczenia OC możemy liczyć na pokrycie do 1 miliona euro za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas pobytu za granicą.

Klienci Revolut mogą również korzystać z ochrony w trakcie uprawiania sportów, a w razie konieczności zapewniony jest transport medyczny do kraju oraz repatriacja zwłok. Ubezpieczenie obejmuje także akcje ratownicze do kwoty 5000 euro, a w przypadku anulowania lub opóźnienia podróży oraz lotów – do 500 euro. Ochrona bagażu wynosi do 1000 euro, a w przypadku jego opóźnienia powyżej 4 godzin – do 400 euro. Klienci są także chronieni na wypadek zgubienia, kradzieży lub zniszczenia dokumentów podróżnych do 500 euro, a w przypadku sprzętu sportowego – do 1500 euro dla sprzętu własnego i 300 euro dla wypożyczonego.

Revolut

Revolut

Revolut to platforma finansowa, która oferuje różnorodne usługi bankowe, w tym: wymianę walut bez ukrytych opłat, kryptowaluty, akcje oraz ubezpieczenia.

Załóż konto

W planach Metal i Ultra użytkownicy otrzymują dodatkowo pokrycie kosztów udziału własnego do 2000 euro na wypadek kradzieży lub uszkodzenia wypożyczonego samochodu. W razie przerwania podróży, ubezpieczenie pokrywa do 5000 euro niewykorzystanych kosztów podróży przy udziale własnym 10% oraz 1000 euro na dodatkowe zakwaterowanie i koszt biletu, a także umożliwia anulowanie podróży lub udziału w wydarzeniu bez podania przyczyny do kwoty 5000 euro w planie Ultra.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że wszystkie limity w Revolucie dotyczą okresu jednego roku, co oznacza, że jeżeli wykorzystamy je w całości wcześniej, będziemy musieli czekać do końca okresu rozliczeniowego na ich odnowienie. 

Przeczytaj także: Revolut Ubezpieczenie Podróżne – Hit czy Kit? 

N26

Ubezpieczenie turystyczne N26 obejmuje opiekę medyczną do 1 miliona euro na podróż, włączając w to transport medyczny w razie nagłej choroby lub urazu. Ubezpieczenie obejmuje również pomoc stomatologiczną do 250 euro bez konieczności partycypowania w kosztach, a także pokrycie do 500 tysięcy euro w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC za szkody wyrządzone osobom trzecim. Dodatkowo, w ramach ubezpieczenia zapewniona jest opieka medyczna w przypadku wypadków sportowych, transport medyczny do kraju oraz transport zwłok, z pokryciem rzeczywistych kosztów. Oferowane jest także ubezpieczenie akcji ratowniczej do kwoty 2300 euro na podróż, a także ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z podróży do 10 tysięcy euro, z udziałem własnym 20 euro. 

N26

N26

N26 to cyfrowy bank, który oferuje szeroki wachlarz produktów finansowych, w tym konta osobiste i biznesowe, inwestycje w kryptowaluty, usługi wymiany walutowej oraz ubezpieczenia podróżne.

Załóż konto

Ubezpieczenie na wypadek przerwania podróży pokrywa do 10 tysięcy euro za niewykorzystane koszty podróży oraz koszt biletu w klasie ekonomicznej. W przypadku opóźnienia podróży powyżej 2 godzin, klient otrzymuje do 500 euro, a w zakresie ubezpieczenia bagażu zapewnione jest pokrycie do 2000 euro za zgubienie, kradzież lub zniszczenie, a także do 500 euro za opóźnienie bagażu powyżej 4 godzin. Dodatkowo, ubezpieczenie obejmuje zgubienie, kradzież lub zniszczenie dokumentów podróżnych do kwoty 500 euro na podróż.

Wszystkie limity w N26 dotyczą jednej podróży, co oznacza, że wykorzystane podczas jednej podróży limity odnowią się podczas następnej.

Przeczytaj także: N26 Ubezpieczenie Turystyczne.

UbezpieczenieRevolutN26
Opieka Medycznado  €10 000 000,00/ rokdo €1 000 000,00/ podróż
Pomoc Stomatologicznado €300,00 (udział własny 10%)/ rokdo €250,00 (bez udziału własnego)/ podróż
Poszukiwania i Ratownictwodo  €5000,00do  €2300,00/ podróż
Pomoc w Razie Wypadku Podczas Uprawiania Sportutaktak
Transport Medyczny do KrajuKoszt rzeczywistyKoszt rzeczywisty
Transport zwłokKoszt rzeczywistyKoszt rzeczywisty
OCdo € 1 000 000,00/ rokdo € 500 000,00/ podróż
Opóźnienie w Podróżydo €500,00/ rokdo €500,00/ podróż
Zgubienie, Kradzież lub Zniszczenie Bagażudo €1000,00/ rokdo €2000,00/ podróż
Opóźnienie Bagażudo €400,00/ rokdo €500,00/ podróż
Rezygnacja z Podróżydo €5000,00 (udział własny 10%)/ rokdo €10 000,00/ podróż
Zgubienie, Kradzież lub Zniszczenie Dokumentów Podróżnych do €500,00/ rokdo €500,00/ podróż
Ubezpieczenie Sprzętu Sportowegowłasnego – do €1500,00/ rok, wypożyczonego – do €300,00/ rokbrak
Kradzież lub Uszkodzenie Wypożyczonego Samochodudo €2000,00 (plany Metal i Ultra)/ rokbrak

Wady i Zalety Ubezpieczenia Turystycznego Revolut

Zalety

 • Bardzo wysoka kwota ubezpieczenia opieki medycznej.
 • Wysokie OC.
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego.
 • Ubezpieczenie od kradzieży lub uszkodzenia wypożyczonego samochodu.
 • Pokrycie kosztu rzeczywistego transportu medycznego oraz transportu zwłok.

Wady

 • Wszystkie limity dotyczą okresu jednego roku. 
 • Udział własny 10% w koszcie opieki stomatologicznej.
 • Brak ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Ubezpieczenie małżonka dopiero w planie Metal lub Ultra.
 • Udział własny 10% w przypadku rezygnacji z podróży z powodów objętych ubezpieczeniem.

Wady i Zalety Ubezpieczenia Turystycznego N26

Zalety

 • Wykorzystane limity odnawiają się z każdą nową podróżą.
 • Brak udziału własnego w opiece stomatologicznej.
 • Pokrycie kosztu rzeczywistego transportu medycznego oraz transportu zwłok.
 • Ubezpieczenie dzieci do 25. roku życia, jeśli posiadają status ucznia/ studenta.

Wady

 • Znacznie niższa kwota ubezpieczenia opieki medycznej niż w Revolucie.
 • Brak ubezpieczenia sprzętu sportowego.
 • Ubezpieczenie nie pokrywa kosztu udziału własnego na wypadek kradzieży lub uszkodzenia wypożyczonego samochodu.
 • Brak ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Revolut Versus N26 – Moja Opinia

Ubezpieczenia turystyczne oferowane przez N26 i Revolut różnią się zarówno pod względem zakresu, jak i limitów. Limity są oparte na zupełnie innych założeniach. Ubezpieczenie w N26 bardziej przypomina rozwiązania klasycznych firm ubezpieczeniowych i mimo, że limity są niższe, to rozliczenie per podróż wydaje się być bezpieczniejsze. Przy tym oferta Revoluta jest bogatsza o ubezpieczenie sprzętu sportowego i ubezpieczenie od kradzieży lub uszkodzenia wypożyczonego samochodu. Z kolei minusem w Revolucie jest konieczność udziału własnego w przypadku niektórych pozycji objętych ubezpieczeniem, takich jak opieka stomatologiczna.

Najniższy pakiet z ubezpieczeniem w Revolucie jest minimalnie tańszy od tego w N26 i kosztuje ok. 34 zł, ale w tym przypadku nie możemy liczyć na objęcie ubezpieczeniem małżonka lub partnera. Jeżeli chcemy ubezpieczyć też drugą połówkę to ceny za pakiety w Revolucie będą wyższe niż w N26 (Revolut Metal – 55,99 zł; N26 You – 9,90 euro).

Wybór między tymi dwoma ofertami zależy więc od indywidualnych potrzeb i preferencji dotyczących zakresu ubezpieczenia oraz gotowości do poniesienia kosztów udziału własnego.

Źródła

 1. https://www.revolut.com/pl-PL/legal/insurance/ 
 2. https://www.revolut.com/about-revolut/ 
 3. https://www.revolut.com/our-pricing-plans/ 
 4. https://help.revolut.com/pl-PL/help/app-features/travel-insurance/ 
 5. https://revolut.com/global-insurance/ 
 6. Informacja do Warunków dla beneficjentów do umowy ubezpieczenia grupowego „Ubezpieczenie podróżne do rachunku N26 You” zgodnie z art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 7. Informacja o ochronie prywatności
 8. Ubezpieczenie Rachunek N26 You
Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments